Duluth prekybos siuntimo variantai


duluth prekybos siuntimo variantai

Kanto g. Leono A. Kuèinsko patentiniø paslaugø firma, Kaðtonø g.

duluth prekybos siuntimo variantai

Pareikðtas gavimo bûdas suderina pakaitomis taikomà mechaniná mikrofiltracija ir terminá pieno apdorojimà ir leidþia gauti pieno produktà, pasiþymintá didesniu L-arginino kiekiu ir ávairiomis skonio savybëmis.

Apibrëþties punktai: 7, brëþiniai: 1 51 Int. Basanavièiaus g.

duluth prekybos siuntimo variantai

Iðradimo tikslas yra uþtikrinti, kad talpykla iðsilaikytø suspaustoje padëtyje, duluth prekybos siuntimo variantai prekybos siuntimo variantai, veþant á uþpildymo vietà arba panaudotà metant á atliekø konteinerá. Tikslas pasiekiamas tuo, kad talpykloje su horizontaliø dumpliø formos ðoninëmis sienelëmis bei priemonëmis iðlaikyti jà suspaustoje padëtyje, ðias priemones sudaro dugno 2 centrinëje dalyje suformuotas, á talpyklos vidø nukreiptas iðsikiðimas 4o talpyklos virðaus 3 centrinëje dalyje - tokios pat formos tuðèiaviduris, atviras á talpyklos vidø savo apatine dalimi, iðsikiðimas 5galintis glaudþiai talpinti minëtà talpyklos dugno iðsikiðimà 4.

Talpyklos dugno 2 iðsikiðimo 4 ðoniniame pavirðiuje, atgræþtame á talpyklos vidø, yra padarytas vienas ar keli bet kokios formos iðkilimai 8o talpyklos virðaus 3 iðsikiðimo 5 vidiniame ðoniniame pavirðiuje yra padaryta viena arba kelios, atitinkamos formos ádubos 7kuriø forma, matmenys ir iðdëstymo vieta leidþia, suspaudus talpyklà, glaudþiai talpinti minëtà vienà ar kelis, talpyklos dugno iðsikiðimo ðoniniame pavirðiuje esanèius atitinkamus iðkilimus.

duluth prekybos siuntimo variantai

Apibrëþties punktai: 6, brëþiniai: 12 51 Int.