Atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab, 11-oji Prof. Vlado Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija


Kaunas, Lietuva 2 Konferencijos mokslinis komitetas: Prof. Štreimikienė, Prof. Čiegis, Prof.

Čiūtienė, Doc. Šarkiūnaitė, Prof. Bartkus, Doc. Kiaušienė, Doc. Jasinskas, Doc. Tamulienė, Prof. Kanapickienė, Prof. Žigienė, Doc. Mikalauskienė, Doc. Freitakas, Dr. Griesienė, Dr.

Toluba, Lekt. Vlado Gronsko mokslinės magistrantų ir doktorantų konferencijos straipsnių rinkinio leidimui elektronine laikmena kompaktinis diskas. Jau trečius metus ši konferencija vadinama profesoriaus Vlado Gronsko vardu, pagerbiant prieš trejus metus mus palikusios iškilios asmenybės ir mokslininko atminimą. Profesorius Valdas Gronskas beveik pusę amžiaus su Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentais ir mokslininkais dalijosi ekonomikos teorijos idėjomis, ugdė jaunųjų kolegų verslumą ir ekonominį įžvalgumą.

Kasmetė konferencija suburia jaunuosius mokslininkus, magistrantus ir doktorantus, siekiančius pasidalyti savo tyrimų rezultatais, analizuoti rūpimas temas, spręsti ekonomikos ir vadybos problemas bei tobulėti atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab diskutuojant aktualiais klausimais.

Nepaisant dabartinių ekonominių krizių, įtemptos politinės situacijos pasaulyje ir Europoje, iškilusių įvairių problemų prekyboje su Rusija, verslas privalo galvoti apie savo veiklos tęstinumą. Norintys išlikti rinkoje turi būti unikalūs, turėti originalių verslo idėjų, sugebėti kurti pridėtinę vertę, diegti inovacijas, bendradarbiauti su užsienio partneriais, pritaikyti savo produkciją eksportui taip pat ir į naujas rinkas. Itin aktualus pastaruoju metu mokslo ir praktikos ryšys. Verslininkams gali padėti mokslininkai, siūlydami originalias idėjas, kurdami naujus produktus, diegdami naujoves.

Mokslininkai atitinkamai siekia praktiškai įdiegti savo idėjas. Tikimės, jog ši konferencija skatins glaudesnį mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei duos naudos tiek tolesniems moksliniams tyrimams, tiek verslui, siekiant kelti Lietuvos ekonomiką.

prekybos strategijos pasirinkimas

Konferencijos mokslinio komiteto vardu Prof. Jurgita Baltušienė lektorė Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Aleksandro Stulginskio universitetas Studentų g.

Iki šių dienų išlieka mažų pajamų problema gausiam žemdirbių sluoksniui. Todėl yra svarbu įvertinti kokį poveikį daro agrarinės politikos ir socialiniai pervedimai žemdirbių namų ūkių pajamoms, tačiau nėra aišku kaip ir kokiais metodais tai galima atlikti.

Straipsnyje analizuojami pervedimų poveikio mikrolygmeniu vertinimo metodai, atskleidžiant jų pritaikomumą agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikiui žemdirbių namų ūkių pajamoms įvertinti. Ankstesnių mokslinių tyrimų analizė atskleidė, kad užsienio mokslininkų praktikoje atliekant įvairių politinių priemonių efektyvumo vertinimą bei analizuojant intervencijos efektus namų ūkių pajamoms yra naudojami įvairūs metodai: simuliacinis modeliavimas, scenarijų konstravimo, statistinės analizės, įvairių rodiklių konstravimas ir skaičiavimas ir kt.

Šio tyrimo rezultatai parodė, kad mikrosimuliacija vienas dažniausiai taikomų tyrimų metodų galimiems politikos pervedimų efektams vertinti, įgalinantis numatyti galimus hipotetinių reformų padarinius įvairiems rodikliams.

Reikšminiai žodžiai: žemdirbių namų ūkiai, pajamos, agrarinės politikos pervedimai, socialiniai pervedimai, atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab. Įvadas Pervedimai yra viena iš visuomenės gerovės užtikrinimo priemonių, tarnaujančių pajamų tarp visuomenės grupių perskirstymui. Mažos ir nepastovios ūkininkavimo pajamos yra viena svarbiausių priežasčių atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab viešą paramą žemės ūkiui. Agrarinė politika tiek nacionalinė iki Lietuvos narystės ES, tiek ir BŽŪP, orientuota į ekonominius ir socialinius tikslus, susijusius su ūkininkaujančios bendruomenės gerovės palaikymu.

Nepaisant įgyvendinamos BŽŪP iki šių dienų išlieka mažų pajamų problema gausiam smulkių žemdirbių atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab. Mokslinėje literatūroje akcentuojamos mažos ir nepastovios žemdirbių namų ūkių pajamos bei ieškoma būdų kaip šią problemą spręsti.

Dažniausiai mokslinėje literatūroje nagrinėjamas klausimas agrarinės politikos poveikis pajamoms. Literatūros gausa atskleidžia šias pagrindines agrarinės politikos pervedimų poveikio ūkių arba žemdirbių namų ūkių pajamoms ir jų nelygybei tyrimo kryptis: 1 tiesioginės paramos ir kitų žemės ūkio subsidijų poveikis ūkių pajamoms bei jų nelygybei; 2 tiesioginės paramos ir kitų žemės ūkio subsidijų poveikis žemdirbių namų ūkių pajamoms bei jų nelygybei; 3 tiesioginės paramos žemės ūkiui išmokų paskirstymo tarp paramos gavėjų nelygybė; 4 agrarinės politikos perskirstomieji efektai ūkių pajamoms; 5 agrarinės politikos pervedimų poveikis bendrųjų pervedimų ūkiams paskirstymui; 6 alternatyvių paramos žemės ūkiui priemonių poveikis ūkių pajamoms; 7 pervedimų žemdirbių namų ūkiams efektai gerovės požiūriu; 8 agrarinės politikos pervedimų poveikis žemdirbių namų ūkių vartojimui ir investavimui ir kt.

narys forex

Skirtingai nei agrarinės politikos pervedimų, socialinių pervedimų efektai žemdirbių bendruomenės pajamoms menkai ištirti. Galima sakyti, kad ši problematika buvo nagrinėta tik pavieniuose tyrimuose. Socialinių pervedimų poveikis mažinant žemdirbių skurdą buvo tirtas mokslinių tyrimo projekte Ištirti skurdo išplitimą žemdirbių tarpe ir nustatyti priemones skurdo mažinimui ir prevencijai Ištirti skurdo ; Vitunskienė,o poveikis ir žemdirbių namų ūkių pajamų nelygybei mokslinių tyrimų projekte Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai Agrarinės politikos Pastarasis tyrimas atskleidė, kad kaimo 10 11 namų ūkiuose egzistuoja atvirkštinis ryšys tarp tiesioginių išmokų žemės ūkiui ir socialinės pašalpos.

Šeimos gaudomos tiesiogines išmokas praranda galimybę gauti socialines pašalpas. Išnagrinėta mokslinės literatūros gausa agrarinės politikos ir socialinių pervedimų atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab suponuoja tai, kad svarbu įvertinti kokį poveikį daro agrarinės politikos ir socialiniai pervedimai žemdirbių namų ūkių pajamoms, tačiau nėra aišku kaip ir kokiais metodais tai galima atlikti.

Todėl šiame straipsnyje pristatomam tyrimui keliama mokslinė problema kaip įvertinti galimą agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikį žemdirbių namų ūkių pajamoms?

Tyrimo objektas agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikio žemdirbių namų ūkių pajamoms vertinimo metodai. Tyrimo tikslas išanalizuoti agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikio žemdirbių namų ūkių pajamoms vertinimo metodus. Tikslui pasiekti buvo atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab šie tyrimo uždaviniai: 1 identifikuoti pagrindinius agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikio pajamoms vertinimo metodus; 2 išanalizuoti simuliacijos metodo pritaikymo atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab politikos efektų modeliavimui.

Tyrimo metodai: atliekant tyrimą naudota mokslinės literatūros, siekiant iq variantas metatraderis ir išanalizuoti pagrindinius agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikio žemdirbių namų ūkių pajamoms vertinimo metodus, analizė ir sintezė.

Agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikio pajamoms vertinimo metodai Atlikta tyrimuose naudotų metodų analizė rodo, kad agrarinės politikos pervedimų poveikio įvairiems rodikliams vertinimui yra sudarinėjami ekonometriniai realius ekonominius procesus atvaizduojantys modeliai, kuriami nauji vertinimo rodikliai bei atliekamos duomenų simuliacijos pagal aktualius politikos scenarijus.

Agrarinės politikos pervedimų efektyvumas, poveikis pajamoms, skurdas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, šališkumas perskirstant pajamas, tirti panaudojant: simuliacijos metodą Dewbre et al.

Remiantis Gilbert, Troitzsch pasiūlyta modelių socialiniuose moksluose klasifikacija, modelius, naudotus ankstesniuose moksliniuose tyrimuose, orientuotuose į agrarinės politikos pervedimų poveikio pajamoms vertinimą, galima klasifikuoti į statistinius ir simuliacinius modelius.

Anot Gilbert, Troitzschskiriasi statistinio ir simuliacinio modeliavimo logika. Statistinio ir simuliacinio modeliavimo logika pateikta 1 paveiksle, ji atskleidžia simuliacinio ir statistinio modeliavimo skirtumus.

 1. BAUDOS Procedūros baudos bendros taisyklės Procedūros baudos ypatingi pavyzdžiai Diskvalifikacija iš rungtynių bendros taisyklės Diskvalifikavimas iš rungtynių už atsitiktinį šūvį Diskvalifikavimas iš rungtynių už nesaugų ginklo laikymą Diskvalifikavimas iš rungtynių nesportiškas elgesys Diskvalifikavimas iš rungtynių neleistina būklė SKYRIUS.
 2. TECHNOLOGIJOS IR MENAS TECHNOLOGY AND ART - PDF Free Download
 3. Mikrofluidika Anotacija Biocheminės sistemos, kuriose tam tikroje reakcijoje dalyvauja keli komponentai, yra vis labiau domina.
 4. 30 min prekybos sistema
 5. Zerodha opcionų prekybos vaizdo įrašas
 6. Prekybos pasirinkimo kursai internetu
 7. Jonas Butkevičius Vilniaus Gedimino technikos universitetasprof.
 8. Redakcijos kolegija - Vakarų Lietuvos verslo kolegija - unemployment

Apibendrinant ir statistinių, ir simuliacinių modelių ypatumus, galima teigti, kad jie yra naudojami tiriamų reikšmių prognozavimui ir prielaidoms apie socialinius procesus formuoti. Statistinio ir simuliacinio modeliavimo schemos Gilbert, Troitzsch, Nagrinėti moksliniai tyrimai atskleidžia, kad simuliacinis modeliavimas yra naudingas socialinių procesų pažinimui ir užima svarbią vietą socialiniuose moksluose.

 • Copyright case adjustment.
 • Egzotinių fx variantų tipai
 • Dvejetaini parinki internetin prekyba
 • Dvejetainiai variantai yra realūs

Tačiau reikia pažymėti, kad statistiniai modeliai nepraranda savo reikšmingumo, kai kuriais atvejais yra labiau tinkami priklausomų kintamųjų prognozavimui Gilbert, Troitzsch, Moksle plačiai diskutuojama dėl statistinių ir simuliacinių modelių pritaikomumo ekonominių problemų sprendimui. Tarp šių dviejų modelių, taikomų socialiniuose moksluose, bendra yra tai, kad ir simuliaciniai, ir statistiniai modeliai turi pradinius duomenis, įvestus mokslininkų ar tyrėjų, ir naujus duomenis, pavyzdžiui, simuliacijos atveju susimuliuotus, t.

Vienas iš klasikinių simuliacijos metodo panaudojimo pavyzdžių yra prognozės, kai simuliacinis modelis vystomas nukopijuojant elgsenos dinamiką, simuliuojant esamą momentą, pažvelgiama į galimą ateitį. Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad užsienio mokslinių tyrimų praktikoje simuliacinis metodas plačiai naudojamas agrarinės politikos vertinimo srityse, pvz.

Pastarųjų metų moksliniai tyrimai suponuoja, kad greta simuliacinio modeliavimo naudojamas ir scenarijų konstravimo metodas. Šie metodai nagrinėjant Lietuvos žemės ūkio pajamas naudoti retai. Su žemės ūkio pajamomis susijusių problemų sprendimui scenarijų konstravimo metodą naudojo Dapkutė, Volkov Jie tyrė tiesioginių išmokų lygio Europos Sąjungos mastu suvienodinimo prielaidas, modelius ir jų taikymo prielaidas. Taip pat scenarijų metodą naudojo Stonkutėsudarydama galimas ES žemės ūkio pajamų palaikymo politikos vystymo gaires.

Redakcijos kolegija - Vakarų Lietuvos verslo kolegija

Dapkutė, Volkovatsižvelgdami į naujųjų ES šalių narių siekius suvienodinti tiesiogines išmokas visoje ES, kaip pagrindinį tikslą išsikėlė sumodeliuoti galimas tiesioginių išmokų mokėjimo po m. Atlikta ankstesnių mokslinių tyrimų ir literatūros analizė žemės ūkio politikos ir socialinės paramos pervedimų poveikio pajamoms kontekste atskleidė tai, kad ir socialinių pervedimų, ir agrarinės politikos pervedimų poveikis pajamoms, jų nelygybei ir skurdui yra aktualios ir dažnos mokslinių ir politinių diskusijų temos.

geriausios knygos apie pasirinkimo sandorius indijoje

Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad dažniausiai abiejų kategorijų pervedimai į bendrą tyrimą nėra apjungti. Dažniausiai tyrimai orientuoti arba į žemės ūkio 12 13 subsidijų analizę, arba į socialinės paramos pervedimų efektus, tačiau naudojami adekvatūs vertinimo metodai. Apibendrinant agrarinės politikos ir socialinių pervedimų poveikio pajamoms ankstesnių tyrimų metodologijas bei pagrindinius metodus, galima išskirti šiuos pagrindinius metodus, be kurių tik retais atvejais apsieinama vertinant žemės ūkio ar socialinės politikos pervedimų efektus ir pajamų perskirstymo tarp visuomenės pervedimų forma efektyvumą: scenarijų konstravimo metodas, duomenų pagal tiriamus scenarijus simuliacija ir duomenų dekompozicinė analizė.

Atlikta literatūros analizė atskleidė, kad socialinių pervedimų efektai buvo tirti panaudojant simuliacinį modeliavimą Grootaert, ; Pudney et al. Apibendrinant galima teigti, kad ir agrarinės, ir socialinės politikos pokyčių vertinimui plačiai naudojamas simuliacinio modeliavimo metodas. Simuliacinis modeliavimas leidžia vertinti hipotetinių reformų efektus.

Darius Andriukaitis el. EEF assoc.

Hipotetinių reformų numanomi efektai yra naudingi politikams priimant sprendimus ir formuojant politiką. Remiantis simuliacijos rezultatais galima įvertinti, kaip klostysis situacija pirmiausia ne su realiu pasauliu, ir taip išvengti klaidų. Atlikta literatūros analizė parodo, kad mikrosimuliacija yra paplitusi įvairiose atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab ūkio tyrimų srityse, pavyzdžiui, vertinant žemės ūkio politikos pervedimų poveikį užimtumui už ūkio ribų, taupymui ir investavimui, konkurencingumui, pajamų pervedimų efektyvumui ir kt.

TARPTAUTINĖ PRAKTINIO ŠAUDYMO KONFEDERACIJA PISTOLETAI (REVOLVERIAI) TAISYKLĖS sausio leidimas

Simuliacijos metodo taikymas politikos efektų modeliavimui Simuliacijos metodas leidžia įvertinti hipotetines žemės ūkio politikos reformas žemdirbių namų ūkių pajamų atžvilgiu, atsižvelgiant į žemės ūkio subsidijų poveikį piniginei socialinei paramai.

Ankstesnių tyrimų analizė atskleidė, kad užsienio mokslininkų praktikoje atliekant įvairių politinių priemonių efektyvumo vertinimą bei analizuojant intervencijos efektus namų ūkių pajamoms yra naudojami įvairūs metodai: simuliacinis modeliavimas, scenarijų konstravimo, statistinės analizė, įvairių rodiklių konstravimas ir skaičiavimas ir kt. Reikia pastebėti, kad simuliacinis metodas socialiniuose moksluose pradėtas intensyviai taikyti XX a.

Mikroanalitinių modelių pradininkais laikomi Orcutt ir Orcut et al. Greenberger, Crenson and Crissey palygino mikroanalitinio modeliavimo strategiją su kitais kiekybinės analizės metodais. Kaip pastebi Gilbert, Troitzschsimuliacija yra ypatingas modeliavimo tipas, ir nors kompiuterinės simuliacijos naudojimas socialiniuose moksluose pradėtas vystyti dar m.

Tai išraiškingas modeliavimo būdas, padedantis suprasti vykstančius socialinius-ekonominius procesus. Simuliacijos metodas yra universalus, nors taikyti jį sudėtinga.

TECHNOLOGIJOS IR MENAS TECHNOLOGY AND ART

Kai kuriais atvejais šis metodas padeda spręsti statistinių duomenų prieinamumo ir trūkumo problemą. Remiantis simuliaciniu požiūriu, galima šią problemą išspręsti, atliekant turimų duomenų testavimą pagal keletą pasirinktų scenarijų.

Viena vertus, vienas esminių simuliacinio metodo pranašumų yra tai, kad vertinimui atlikti pakanka faktinę situaciją aprašančių duomenų, kita vertus, šis metodas pripažįstamas mokslininkų kaip inovatyvus ir naudingas tuo, kad leidžia pažvelgti ir įvertinti galimą simuliuotą ateitį atskleidžiančių pagrindinių rodiklių reikšmes, darant prielaidą apie vykdomos politikos pokyčius pagal simuliuojamus scenarijus.

Anot Bourguignon, Spadaromikrosimuliacija įrankis vykdomos politikos perskirstomųjų efektų vertinimui.

11-oji Prof. Vlado Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija

Šis metodas tinkamas su mokesčiais ir jų našta, pajamų perskirstymo tarp visuomenės ir skurdo problemų analizei. Svarbu tai, kad mikrosimuliaciniai modeliai leidžia simuliuoti politikos efektus atskiriems ekonominiams vienetams, pvz.

Politikos simuliacinė analizė grindžiama susimuliuotų reformų padarinių įvertinimu, t. Vertinant politikos efektus, mokslinėje literatūroje išskiriami du požiūriai į namų ūkių pajamas: tradicinis ir simuliacinis Figari et al. Esminis skirtumas tarp šių dviejų požiūrių ne skirtumai tarp pačių statistinių duomenų, tačiau skiriasi pats požiūris į juos: tradicinis požiūris siejamas su klasikine pajamų analize ir yra pagrįstas faktiniais pajamų duomenimis; mikrosimuliacinis požiūris remiasi susimuliuotais pajamų, mokesčių ir išmokų duomenimis.

td ameritrade opcionai bp

Moksliniuose tyrimuose, nagrinėjančiuose pervedimų ar įvairių politinių priemonių poveikį skurdui, namų ūkių pajamoms, pajamų diferenciacijai ar panašiai, naudotų statistinių ir matematinių metodų analizė parodė, kad dažnai užsienio tyrėjų praktikoje taikomas ir vienas labiausiai rekomenduojamų yra simuliacijos metodas, neretai mikrosimuliacinis modeliavimas, leidžiantis įvertinti galimą politikos efektus atskirų ekonominių vienetų, kaip asmens, namų ūkis, ūkis ar įmonės lygmeniu.

Bourguignon, Spadaro teigia, kad mikrosimuliaciniai modeliai vis labiau įtraukiami į kiekybinę ir kokybinę politikos analizę. Plačiai mikrosimuliacinio modeliavimo pagrindinius principus, struktūrą, galimą mikrosimuliacinių modelių vystymą yra nagrinėjęs Merz Jis, kaip ir Agiomirgianakis, Mavrommatisatkreipia dėmesį į spartų šio modeliavimo metodo įtraukimą į kiekybinę analizę, siekiant įvertinti ekonominių ir socialinių politinių programų poveikį mikrolygmeniu ir išskiria statinį bei dinaminį požiūrius.

Pastebėtina, kad užsienio mokslininkai mikrosimuliacinio modeliavimo metodą naudoja jau kelis dešimtmečius, vertindami pensijų sistemas Verbič, ; atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab kt. Dvejetainio opciono kainodaros modelis simuliacinio susilpninti ashi prekybos signalus technikos analizę, jos taikymo ypatumus, įvardina šį metodą kaip instrumentą, naudotiną vertinti ekonomines ir socialines programas.

Simuliacijos procesas prasideda nuo tiriamo lygmens duomenų rinkmenų, kurios atspindi tiriamąją populiaciją, neretai tyrimo statistinio stebėjimo vienetų duomenų rinkmena apima atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab tūkstančius namų ūkių Gilbert, Troitzsch, Dažniausiai mikrolygmens duomenys apima tokias savybes kaip amžius, užimtumas, išsilavinimas, vartojimas, mokesčiai ir pan.

Atlikti tyrimai rodo, kad dažniausiai atliekama dvejopa simuliacija: statinė arba dinaminė Gilbert, Troitzsch, Statinė simuliacija apima politikos pokyčių tiesioginio poveikio vertinimą trumpuoju laikotarpiu. Modelio populiacijos demografinė struktūra nėra praplečiama išorine papildoma informacija, o atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab sudaromos skirtingiems metams.

Dinaminė simuliacija apima ir demografinės struktūros pokyčius gimstamumą, mirtingumą ir kitus demografinius pokyčius. Dinaminė simuliacija atliekama atsižvelgiant į galimus asmens ar namų ūkių demografinius pokyčius.

Ji visada simuliuoja ilgojo laikotarpio demografinių pokyčių prielaidas ir jų efektus, pavyzdžiui, atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab apsaugos paramos schemoms. Išvados 14 15 1. Atlikti ankstesni moksliniai tyrimai leidžia daryti išvadą, kad dažniausiai agrarinės politikos ir socialinės paramos pervedimai į bendrą tyrimą nėra apjungiami.

Dauguma tyrimų orientuoti arba į agrarinės poltikos pervedimų analizę, arba į socialinės paramos pervedimų efektus, tačiau yra naudojami adekvatūs vertinimo metodai. Pagrindiniai metodai, be kurių retai apsieinama vertinant politikos pervedimų efektus, yra scenarijų konstravimo metodas, duomenų pagal tiriamus scenarijus simuliacija ir duomenų dekompozicinė analizė. Mikrosimuliacija yra universalus, tačiau sudėtingas metodas. Nepaisant sudėtingumo, vis dažniau taikomas socialinės ir žemės ūkio politikų vertinimui.

Jis padeda suprasti, kaip veikia ekonominiai ir socialiniai procesai, leidžia numatyti galimus hipotetinių reformų padarinius įvairiems rodikliams. Literatūra 1.

Economics and mathematics: recent views on a controversial relationship. International Journal of Social Economics, Vol. LMT mokslinių tyrimų projektas sutarties Nr. Vitunskienė vadovė. Čiulevičienė, J. Baltušienė, A. Novikova, Ž. Vilnius, LMT. Review of Agricultural Economics, Vol. Local atgalinis prekybos strategijų išbandymas matlab effects of social transfers.

Assessment of income distribution and a hypothetical flat tax reform in Hungary. Journal of Applied Economic Sciences, Vol. Decoupled farm payments and the role of base acreage and yield updating under uncertainty. American Journal of Agricultural Economics, No.

Microsimulation as a tool for evaluating redistribution policines.