Sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc


Politinės aplinkybės Kelių transporto srautų didėjimas Europos Sąjungoje kelia keletą sunkumų. Daugumą visame transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų išmeta kelių transportas.

Svarbi informacija. Svarbi informacija Paskirstymo diržo funkcija

Nors pastaruosius kelis dešimtmečius kelių eismo saugumas ES gerėjo, ši tendencija neseniai sulėtėjo ir mažai tikėtina, kad ES pasieks savo tikslą — m. Be to, dėl spūsčių keliuose ES ekonomika patiria didelių išlaidų. Siekiant spręsti šias problemas ir užtikrinti, kad dėl jų smarkiai nenukentėtų Europos gyventojai, ekonomika, aplinka ir klimatas, būtina imtis koordinuotų įvairių sričių veiksmų.

Siekiant Komisijos nustatytų šios srities tikslų, labai svarbų vaidmenį atlieka naujos technologijos, kuriomis siekiama didinti kelių transporto efektyvumą, saugumą ir aplinkos apsaugos veiksmingumą. Viena iš besiformuojančių sričių yra sąveikiosios intelektinės transporto sistemos C-ITSsudarančios sąlygas tiesioginei transporto priemonių tarpusavio sąveikai ir jų sąveikai su aplinkine kelių infrastruktūra. Kelių transporto sektoriuje naudojant C-ITS paprastai palaikomas ryšys tarp transporto priemonių V2Vtarp transporto priemonių ir infrastruktūros objektų V2I ir arba tarp infrastruktūros objektų I2Itaip pat ryšys tarp transporto priemonių ir pėsčiųjų arba dviratininkų transporto priemonių ryšys su visa aplinka, V2X.

Tai suteikia galimybę teikti įvairias informavimo ir bendradarbiavimo paslaugas. Tai reiškia, kad kiekviena šiame reglamente apibrėžta C-ITS stotis gali saugiai keistis pranešimais su visomis kitomis stotimis, o ne tik su vienintele iš anksto nustatyta stotimi  -is.

  1. Kapitalo prieaugio mokesčio tarifo akcijų pasirinkimo sandoriai
  2. Abi dvejetainių parinkčių robotas
  3. Нечто вошло в его мозг и словно заняло его часть - подобно тому как один круг может частично закрыть собою .

Šis reglamentas netaikomas ITS paslaugoms, kurių paskirtis — teikti panašią informaciją, pavyzdžiui, skaitmeninio transliavimo būdu, per korinio ryšio tinklus arba FM radijo bangomis, tačiau kurios nėra grindžiamos atviru tinklu, suteikiančiu galimybę palaikyti ryšius tarp įvairių sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc lygiarangių C-ITS stočių.

C-ITS duoda naudos įvairiose srityse, be kita ko, jos padeda didinti kelių eismo saugumą, mažinti spūstis, didinti transporto efektyvumą, judumą ir paslaugų patikimumą, mažinti energijos suvartojimą ir neigiamą poveikį aplinkai ir skatinti ekonominę plėtrą.

Kartu reikia pasirūpinti ir tuo, kad būtų išvengta galimo neigiamo sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc, pavyzdžiui, dėl šių patobulinimų gali didėti eismo poreikiai, vairuotojus gali trikdyti informacijos gausa, o dėl papildomo keitimosi duomenimis gali išaugti pavojus kibernetiniam saugumui ar privatumui.

Per pastarąjį dešimtmetį diegti C-ITS padedančios technologijos nepaprastai patobulėjo. Tačiau, nepaisant galimos naudos, šios sistemos kol kas nėra diegiamos plačiu mastu. ES transporto priemonių gamintojai, susijungę į CAR2CAR ryšių konsorciumą, paskelbė bendrą susitarimo memorandumą, kuriame pareiškė ketinantys plataus masto diegimą pradėti iki  m. Tačiau paaiškėjo, kad tai bus neįmanoma, jei pagrindiniai suinteresuotieji subjektai nesilaikys bendro požiūrio tiek į techninius, tiek į ne techninius aspektus.

Reaguodama į tai, Komisija  m. Platformos ir jos darbo grupių intensyvaus darbo rezultatai buvo apibendrinti galutinėse I etapo — m.

bitcoin android miner app

EUR, iš kurių  mln. EUR bendrai finansuota Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis16 valstybių narių kartu su pramonės atstovais dėjo pastangas suderinti V2I C-ITS paslaugas ir užtikrinti jų sąveikumą, kad, pavyzdžiui, nepriklausomai nuo geografinės vietovės ir transporto priemonės gamintojo, pranešimai apie kelio darbus būtų suprantami vienodai. Dėl to šiuo metu egzistuoja dvi nevienodo brandos ir komercializacijos lygio mažojo nuotolio ryšio technologijos, kurios nėra sąveikios radijo prieigos lygmeniu.

AG galios „Focus RS“ Gudvudo festivalyje vairuos Kenas Blockas - Verslo žinios

C-ITS platformos veikla buvo labai svarbi įgyvendinant Europos C-ITS strategiją 3kurios tikslas — sudaryti palankesnes sąlygas investicijų ir reglamentavimo sistemų konvergencijai visoje ES, kad būtų galima kuo greičiau pradėti diegimo veiklą, visų pirma užtikrinti galimybę nuo  m.

Strategijoje nustatyta, kad iki  m. C-ITS sistemas ir paslaugas diegti plačiu mastu.

forex kursas euro dolar

Direktyvoje daugiausia dėmesio skiriama intelektinėms kelių transporto sistemoms ir jo sąsajai su kitų rūšių transportu, o Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus keturiose prioritetinėse srityse. Šiame deleguotajame reglamente daugiausia dėmesio skiriama pirmaeilėms paslaugoms, t. C-ITS paslaugoms, kurios turi būti įdiegtos pirmiausia ir kurios visų pirma padės didinti kelių eismo saugumą ir eismo efektyvumą.

Bendradarbiaujant įvairiems pramonės suinteresuotiesiems subjektams ir valstybių narių valdžios institucijoms buvo nustatytos sąveikių prioritetinių pirmaeilių paslaugų specifikacijos ir standartai ir bendras saugumo sprendimas. Reglamentas yra tinkamiausia teisinė priemonė, nes jo nereikia perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas didesnis suderinimas, mažesnė administracinė našta valstybėms narėms, daugiau teisinio tikrumo viešiesiems ir privatiesiems suinteresuotiesiems subjektams ir greitas įsigaliojimas.

visada pelno prekybos strategija

Subsidiarumo ir proporcingumo principai Pagal subsidiarumo principą Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalis ES lygmens veiksmų reikėtų imtis tik jei valstybės narės negali deramai pasiekti numatytų tikslų veikdamos pavieniui ir todėl, atsižvelgiant į siūlomų veiksmų mastą ar poveikį, jų geriau siekti ES lygmeniu.

Nors visoje ES ir keliose valstybėse narėse jau vykdomi C-ITS paslaugų diegimo projektai ir daugelis transporto priemonių gamintojų nurodo ketinantys pradėti plataus masto diegimą, daug kas teigia, kad būtina sukurti ES lygmens teisinį pagrindą. Pramonės inicijuojami Europos standartizacijos organizacijų rengiami standartai padeda užtikrinti sąveikumą, tačiau jie yra savanoriški ir suteikia galimybę rinktis skirtingus ir nesąveikius įgyvendinimo sprendimus.

Dėl didelės suinteresuotųjų subjektų įvairovės ir stipraus tinklo poveikio nė vienas suinteresuotasis subjektas negali vienas pateikti sąveikaus sprendimo. Be to, nacionaliniu lygmeniu nustatomos taisyklės gali trukdyti nenutrūkstamai teikti C-ITS paslaugas bendroje Europos transporto erdvėje. Siekiant visapusiškai pasinaudoti C-ITS teikiamais pranašumais, reikės užtikrinti infrastruktūros ir transporto priemonių sprendimų suderinamumą visoje ES. Be to, labiau suderintas ES lygmens požiūris būtinas ir siekiant užtikrinti veiksmingą sinergiją su naujų saugos technologijų ir sąveikiųjų susietojo ir automatizuotojo judumo sistemų diegimo visoje ES veikla.

Be įtraukios ir perspektyvios ES lygmens sistemos diegimo veiksmai tikriausiai ir toliau būtų paskiri, nesuderinti ir jais nebūtų įmanoma užtikrinti geografinės C-ITS paslaugų aprėpties vientisumo visoje ES ir prie jos išorės sienų.

prekybos rodikliai api

Laikytis šio deleguotojo reglamento būtų privaloma tik tais atvejais, kai diegiamos C-ITS paslaugos arba stotys. Nors, nustačius privalomas ES specifikacijas, pagal jas turėtų būti pritaikytos esamos C-ITS stotys ir nauji technologiniai sprendimai, tokios specifikacijos yra būtinos siekiant užtikrinti C-ITS paslaugų sąveikumą visoje ES, o planuojama peržiūra suteikia lankstumo kuriant technologinius sprendimus.

Visiškas automobilio sustojimas kelyje, bandant užvesti variklį, jis neužsiveda, o starteris sukasi lengviau nei įprasta Nestabilus variklio veikimas tuščioji eiga ir juda; Injektoriaus imtuvo ir išmetimo vamzdžio šūvių atsiradimas Visi šie sutrikimai gali rodyti vožtuvo laiko pasikeitimą ir susilpnėjusį diržo įtempimą. Esant ypatingam vairavimo stiliui ir agresyviam transporto priemonės naudojimui, būtina pakeisti paskirstymo diržą, nes jis susidėvi ir išvalo dantis. Esant normalioms darbo sąlygoms, reikia pakeisti originalų paskirstymo diržą, kaip numatyta, kas 60—70 km. Šiuo laikotarpiu jis tobulina savo išteklius ir tampa nenaudingas.

Reglamentas yra griežtesnė priemonė nei gairės ar rekomendacija, tačiau numatoma tiesioginė ir netiesioginė nauda taip pat proporcingai didesnė. Šiuo požiūriu šis deleguotasis aktas yra proporcinga priemonė. Kitas svarbus šio deleguotojo reglamento tikslas yra užtikrinti iš vienos C-ITS stoties į kitą perduodamų pranešimų autentiškumą ir vientisumą.

Gauk nemokamą LAISVALAIKIO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Tai turėtų padėti įvertinti tokios informacijos patikimumą. Kartu turėtų būti kuo labiau sumažintas poveikis eismo dalyvių privatumui. Todėl C-ITS platforma sukūrė saugumo architektūrą, pagrįstą viešojo rakto infrastruktūra, kurioje naudojami dažnai keičiami pseudonimų liudijimai.

Dėl parengtos bendros saugumo ir liudijimų politikos vyko plataus masto konsultacijos ir dėl jos sutarė visi atitinkami suinteresuotieji subjektai. Pagrindinės teisės Pagal Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį yra garantuojama asmens duomenų apsaugos teisė. Šiame reglamente numatytos asmens duomenų tvarkymą apimančios priemonės turi būti įgyvendinamos laikantis ES teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 ir E.

Atlikdamos parengiamąjį darbą, Komisijos tarnybos  m. Pogrupio pateiktame nuomonės dokumente  m.

kas yra skaitmenins akcij pasirinkimo ilaidos

Be to, jame paaiškinta, kad šis reglamentas apima tik C-ITS stočių keitimąsi pranešimais, todėl pats savaime jis negali sudaryti teisėto duomenų tvarkymo teisinio pagrindo. Todėl ir toliau visapusiškai taikomi įpareigojimai duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams.

Tačiau šiame reglamente paaiškinama, kad surinkti asmens duomenys, neturint tinkamo konkretaus teisėto pagrindo, neturėtų būti kartotinai naudojami komerciniais tikslais ar kaip sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc teisėsaugos šaltinis. Be to, informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba ją galima nustatyti, griežtai laikantis duomenų kiekio mažinimo principo turėtų būti tvarkoma tik šiame reglamente nurodytais tikslais ir saugoma ne ilgiau nei būtina.

Galiausiai galutiniai naudotojai turėtų būti aiškiai ir išsamiai informuojami apie duomenų rinkimą ir apie tvarką, susijusią su jų saugojimo laikotarpiais. Šis tyrimas buvo pradėtas  m. RPV nustatytos išlygos buvo susijusios su dviem pagrindiniais aspektais: ·RPV nuomone, ataskaitoje nebuvo pakankamai paaiškinta būtinybė iniciatyvos tikslų siekti laikantis laipsniško metodo. Todėl iš analizės ir iš to, kaip ataskaitoje buvo išdėstyta informacija, nebuvo aiškūs tinkamiausios galimybės pasirinkimo motyvai; ·RPV taip pat nurodė, kad ataskaitoje nepaaiškinta, kodėl kol kas neatsižvelgta į suinteresuotųjų subjektų susirūpinimą dėl pažeidžiamų eismo dalyvių saugumo ir poveikio aplinkai.

Atsižvelgiant į šias išlygas, galutinis poveikio vertinimas papildytas taip: ·visame poveikio vertinimo tekste, ypač jo 5. Aiškiai aptarta būtinybė atlikti atskirą galimų tolesnių teisėkūros priemonių, be kita ko, įpareigojimų V2V srityje, poveikio vertinimą; ·6.

Pabrėžta, kad su pažeidžiamais geriausių variantų prekybininkas dalyviais susijusios C-ITS paslaugos dar nėra brandžios, todėl jos negali būti įtrauktos į specifikacijas, taigi ir į politikos galimybes, svarstomas atliekant šį poveikio vertinimą.

Suinteresuotiesiems subjektams susirūpinimą keliantys klausimai išsamiau aprašyti 2 priede; ·Dėl poveikio pasakytina, kad 6. Atsižvelgiant į tai, atnaujintas ir 6 priedas. Poveikio vertinime išnagrinėtos trys pagrindinės politikos galimybės: 1 PG —    nedidelio užmojo intervenciniai veiksmai, kurių pagrindas — ne teisėkūros priemonės, be kita ko, neprivalomos gairės dėl pirmaeilių paslaugų sąveikumo, saugaus ryšio, duomenų apsaugos ir atitikties vertinimo.

Šių veiksmų elementai būtų panašūs į nurodytuosius 1 PG aprašyme, tačiau jie būtų teisiškai privalomi priėmus deleguotąjį reglamentą.

Finansų ABC: Pinigų valdymas - į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Nepaisant to, valstybėms narėms ir pramonei būtų palikta teisė spręsti, ar diegti C-ITS. Šiuo atveju taip pat būtų laipsniškai nustatomos teisiškai privalomos specifikacijos, kuriomis būtų užtikrinama, kad visose naujose transporto priemonėse būtų įdiegtos C-ITS stotys, taigi būtų labai padidintas jų naudojimo mastas ir taip greičiau pasiekta veiksmingo paslaugų teikimo riba susijusi su tinklo poveikiu.

Pasirinkus 3 PG būtų taikomos ir kitos diegti C-ITS padedančios priemonės, kurių neįmanoma nustatyti vien deleguotuoju aktu: ·teisėkūros priemone galima nustatyti teisėto su C-ITS susijusių asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. Tai padidintų teisinį tikrumą ir veikiausiai paskatintų teikti daugiau C-ITS paslaugų; ·pavedus teisės subjektams valdymo funkcijas, būtų užtikrintas tolesnis C-ITS diegimo veiklos koordinavimas ir priežiūra, taigi užtikrinta, kad C-ITS naudojimo kliūtys būtų kuo mažesnės.

Patvirtinus specifikacijas, bus apsvarstyta atskira diegimo iniciatyva ir, atsižvelgiant į nuolatinę C-ITS sektoriaus plėtrą, papildomai išanalizuotas įpareigojimų veiksmingumas ir proporcingumas. Manoma, kad pasirinkus šią politikos galimybę būtų užtikrintas didžiausias nuoseklumas bei veiksmingumas ir labiausiai sumažintas eismo įvykių skaičius, spūstys ir išmetamas CO2 kiekis. Numatomas toks poveikis: ·pagrindinė nauda — eismo įvykių bei išlaidų kurui sumažėjimas ir kelionės laiko sutrumpėjimas.

Be to, šiek tiek sumažėtų išorės sąnaudos, susijusios su sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc CO2 kiekiu ir oro teršalais. Pinigine verte išreikšta — m. Nustačius įpareigojimus V2V srityje, šis skaičius būtų dar didesnis ir siektų ,9 mlrd. Nustatytos ir kitos reikalavimų laikymosi ir administracinės išlaidos, tačiau, palyginti su bendromis išlaidomis, jos laikomos nedidelėmis.

Pinigine verte išreikštos — m. EUR arba, nustačius įpareigojimus Bollingerio juostos siužetiškai srityje, 32,3 mlrd. Taigi numatoma nauda smarkiai viršija numatomas išlaidas; ·nors 90 proc. Tačiau valstybėms narėms paliekama teisė spręsti, ar diegti C-ITS.

Susitikimai su valstybių narių paskirtais ekspertais Siekiant parengti ES lygmens taisykles ir reikalavimus, kurie padėtų diegti C-ITS sistemas ir paslaugas, visų pirma sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc visoje ES teikiamų V2V ir V2I paslaugų sąveikumą ir tęstinumą, buvo būtinas glaudus suinteresuotųjų subjektų gamintojų, paslaugų teikėjų ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimas.

Taip pat pakviesti dalyvauti Europos Parlamento ekspertai, o Komisija surengė dvišalių susitikimų su valstybėmis narėmis. Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis  m. Šiose viešose konsultacijose prašyta užpildyti klausimyną, kuriuo siekta sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomones dėl pagrindinių poveikio vertinimo elementų: pagrindinės problemos, jos priežasčių, galimų politikos priemonių bei tikėtino jų poveikio ir ES lygmens veiksmų svarbos.

Atliekant pagalbinį tyrimą buvo atlikta keliolika atvejų tyrimų: ·devyni tyrimai, susiję su ES C-ITS diegimo projektais; ·trys tyrimai, susiję su C-ITS diegimu kitose šalyse Jungtinėse Valstijose, Australijoje ir Japonijoje ; per šiuos tyrimus  m. Per visus atvejų tyrimus daugiausia dėmesio skirta šiems C-ITS diegimo aspektams: tikslams, pažangai, kliūtims, duomenų rinkimui ir išlaidoms atitinkamoje srityje. Atliekant ES atvejų tyrimus respondentų taip pat prašyta pateikti atsiliepimų dėl nustatytos problemos, politikos priemonių bei galimybių ir šios politikos iniciatyvos stebėsenos ir vertinimo.

Sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc seminaras sulaukė daugiau kaip dalyvių. Komisija apie reglamento tikslą ir taikymo sritį informavo Sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc ir turizmo komiteto narius. Dėl reglamento projekto buvo paskelbtos viešos konsultacijos Geresnio reglamentavimo portale — jos vyko nuo  m.

Tai tiesiogiai susiję su poreikiu užtikrinti, kad visi galėtų bendrauti su visais sąveika ir kad visi ir toliau galėtų bendrauti su visais suderinamumas. Kad būtų gauta kuo daugiau naudos, reikia pasinaudoti skirtingais įvairių, viena kitą papildančių technologijų teikiamais pranašumais. Mišraus ryšio principas apima dviejų rūšių technologijas: ·mažojo nuotolio ryšio technologijas, kurios veikia joms skirtoje 5,9 GHz dažnių juostoje ir yra aktualiausios teikiant paslaugas, kurioms labai svarbus laikas.

Specialiai šiam tikslui buvo sukurta ITS-G5 technologija, kuri šiuo metu yra brandi, išbandyta ir jau diegiama; ·didesnio nuotolio ryšio technologijas, kurios, naudodamosi esamų tinklų aprėptimi, užtikrina ryšį dideliu atstumu, tačiau yra skirtos toms V2I paslaugoms, kurioms ne toks svarbus laikas.

Norint praktiškai įgyvendinti mišraus ryšio principą ir užtikrinti paslaugų sąveikumą ir tęstinumą, reikia priimti tam tikrus technologijų pasirinkimo sprendimus.

Šie sprendimai atsispindi būtinųjų funkcinių ir techninių sąveikaus pranešimų perdavimo iš vienos C-ITS stoties į kitą reikalavimų rinkinyje. Kad tai netrukdytų tolesnėms inovacijoms, šiame reglamente užtikrinama, kad į mišraus ryšio technologijų derinį būtų galima integruoti ateities technologijas. Peržiūros nuostata padės lengviau integruoti kelias šiuo metu kandidatėmis laikomas technologijas, tokias kaip LTE-V2X technologija korinio mažojo nuotolio ryšio technologija ir 5G technologijos — naujos kartos korinio ryšio tinklų technologijų rinkinys.

Galimus šio deleguotojo reglamento pakeitimus Komisija atvirai ir skaidriai aptars su ekspertų grupe ir reguliariai ją informuos apie pažangą ir galimus tolesnius veiksmus. C-ITS stotis jau pradėję naudoti suinteresuotieji subjektai turėtų šiame procese bendradarbiauti laikydamiesi sąžiningumo principo ir Sąjungos sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc nacionalinės konkurencijos teisės aktų, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos skirtingoms technologijoms ir nebūtų trukdoma kurti naujas technologijas.

Siekiant sudaryti sąlygas būsimiems pokyčiams šioje srityje, šie suinteresuotieji subjektai taip pat turėtų parengti savo produktus būsimų technologijų integracijai. Siekiant užtikrinti, kad C-ITS tinklas veiktų sklandžiai, iki sukuriant visapusišką valdymo sistemą tam tikras užduotis turi atlikti centriniai subjektai. Iki tol, kol bus įsteigti tokie subjektai, kai kurias užduotis atliks Komisija; šios užduotys bus daugiausia susijusios su ES C-ITS saugumo duomenų valdymo sistema — ES C-ITS sistema, kurios tikslas — užtikrinti patikimą ir saugų ryšį naudojantis viešojo rakto infrastruktūra.

Svarbu užtikrinti, kad prieš pradedamos naudoti ir prieš pradėdamos veikti C-ITS stotys galėtų būti įregistruotos saugumo duomenų valdymo sistemoje.

Что, Элвин вернулся на Землю. - спросил Президент. - Нет, не Элвин.

Šiuo tikslu Komisijos Jungtinis tyrimų centras ir Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas bendrai atliks centrinio informacijos centro, patikimų liudijimų sąrašo valdytojo ir C-ITS liudijimų politikos institucijos užduotis. Tai nedarys poveikio žmogiškiesiems ištekliams, nes Jungtinis tyrimų centras ir Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas juos naudos ar perskirstys pagal poreikį. EUR suma.

  • Треножник этот нес на себе кольцо, несколько наклоненное таким образом, что его ось упиралась в неведомую точку небосвода где-то на полпути между горизонтом и зенитом.
  • Dvejetainis variantas uždara forma
  • Он остановился и вгляделся в пропасть, разверзшуюся веред .
  • Стоит только воротам раствориться, как нашу землю наводнят праздные, любопытствующие искатели сенсаций.

Jei reikėtų imtis papildomų pagalbinių veiksmų, jie galėtų būti finansuojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis. C-ITS stotims nereikia taikyti jokių papildomų reikalavimų, pavyzdžiui, reikalauti, kad būtų naudojama sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc pati programinė įranga arba kad su tuo pačiu subjektu pavyzdžiui, tuo pačiu transporto priemonių gamintoju, kelių direkcija ar paslaugų teikėju sietų paskyra arba sutartiniai sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc 3 Europos C-ITS strategijoje 10 nurodyta, kad C-ITS srityje esama vidaus rinkos susiskaidymo rizikos ir kad siekiant užtikrinti suderintą ir nuoseklų C-ITS paslaugų diegimą reikia nustatyti būtinuosius joms taikytinus reikalavimus.

Atsižvelgdama dvejetainis pasirinkimas sustabdyti nuostolius tai, Komisija pranešė ketinanti prireikus iki  m. Tai apima ir jo sąsajas su kitų rūšių transportu, kurios svarbios kelių eismo saugumui ar eismo efektyvumui, pavyzdžiui, geležinkelio pervažas, uostų teritorijas ir kt. Tais standartais sudaromos sąlygos veiksmingai teikti prioritetines C-ITS paslaugas, suteikiama galimybė kelių eismo valdytojams imtis tinkamų priemonių ir padedamas pagrindas saugesniam automatizavimo procesui ES keliuose.

Standartizavimo veikla bus tęsiama, be kita ko, siekiant integruoti kitas technologijas ir toliau stiprinti C-ITS. Sistemos profilyje apibūdinamos ryšiui tarp C-ITS stočių palaikyti būtinos išorinės sąsajos.

Pramonės atstovai ir valstybių narių valdžios institucijos bendradarbiaudami parengė suderintus sistemų profilius, skirtus automobilių ir pakelės C-ITS stotims, kurių tarpusavio ryšys palaikomas 5 —5  MHz dažnių juostoje. Kad visomis C-ITS paslaugomis būtų galima sklandžiai naudotis visoje Sąjungoje, būtina taikyti mišraus ryšio principą, t.

Atsižvelgiant į technologinės pažangos tempą, pramonės atstovai ir valstybės narės raginami parengti ir Sąjungos mastu suderinti daugiau vienas kitą papildančių ir suderinamų sistemų profilių, skirtų kitų rūšių C-ITS stotims ir technologijoms.

Prieš taikydami tokius naujus profilius ar technologijas, jie turėtų apie tai pranešti Komisijai, kad būtų galima nedelsiant apsvarstyti galimybę atnaujinti šį reglamentą.

ar dvejetainiai parinktys veikia

Jie turėtų būti rengiami visų pirma Europos standartizacijos organizacijų, kad būtų lengviau diegti C-ITS paslaugas ir užtikrinti jų sąveikumą bei tęstinumą visoje Sąjungoje ir kad būtų sumažintos įgyvendinimo išlaidos. Siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje teikiamų C-ITS paslaugų suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą, šiame reglamente nurodytais standartais ir sistemų profiliais atitinkamais atvejais turėtų būti remiamasi kuriant būsimas C-ITS technologijas ir paslaugas; 12 pirmiausia turėtų būti diegiamos C-ITS paslaugos, padedančios didinti kelių eismo saugumą ir eismo efektyvumą.

Gerbiamasis skaitytojau,

Su eismo sauga susijusios būtinosios universalios eismo informacijos paslaugos, apibrėžtos Deleguotajame reglamente ES Nr. Dabartiniai ryšio tarp transporto priemonių paslaugų profiliai visų pirma parengti lengviesiems automobiliams. Todėl jis yra visų naujų teisės aktų, kuriais derinamos gaminių pardavimo sąlygos, bendrasis horizontalusis pagrindas. Jo orientacinėmis nuostatomis nustatomos sąvokų apibrėžtys, ekonominės veiklos vykdytojų bendrosios pareigos ir įvairios atitikties vertinimo procedūros, iš kurių teisės aktų leidėjas gali išsirinkti tinkamiausias.

Siekiant užtikrinti rinkos saugumą, sprendime taip pat nustatomos žymėjimo CE ženklu taisyklės ir pateikiamos orientacinės nuostatos dėl procedūrų, taikytinų pavojų keliantiems gaminiams. Kadangi šiame reglamente nustatoma C-ITS stočių pateikimo rinkai tvarka, tikslinga jame naudoti minėto sprendimo I priede pateiktas orientacines nuostatas, kuriomis gamintojas įpareigojamas, be kita ko, užtikrinti, kad būtų laikomasi visų taikomų teisės aktų, kad būtų parengta ES atitikties deklaracija, kad gaminys būtų pažymėtas atitikties 247 opcionų prekyba ir kad būtų parengti reikiami techniniai forex keitimas atgal. Taip pat turėtų būti reglamentuotos ir kitų subjektų, kaip antai įgaliotojo atstovo, importuotojo ir platintojo, funkcijos ir pareigos; 15 transporto priemonėse ar sukimo momento prekybos ir valdymo sistema llc infrastruktūroje įdiegtos arba rankinės C-ITS stotys šiame reglamente laikomos gaminiais, kurie rinkai gali būti pateikti kaip atskiri gaminiai arba kaip sudedamosios didesnių gaminių dalys.

Transporto priemonėse diegiamų C-ITS stočių atitikties taikomiems reikalavimams lygis gali būti tikrinamas prieš arba po diegimo. Pakelės C-ITS stočių atitikties lygis gali būti tikrinamas prieš diegimą, kad jas būtų galima pateikti rinkai kaip atskirus gaminius. Centrinių C-ITS stočių atvejis yra kitoks, nes jos dažnai bus integruojamos į eismo kontrolės centrus, kurie nėra standartizuoti. Tokie eismo kontrolės centrai kuriami palaipsniui, atsižvelgiant į jų valdomų eismo zonų plėtrą, todėl gali būti neįmanoma jų visapusiškai patikrinti prieš pateikiant rinkai.

Bet kokiu atveju visų C-ITS stočių, įskaitant centrines, saugumo ir patikimumo lygis turėtų būti vienodas; 16 prieš pradedant naudoti C-ITS stotis ir prieš joms pradedant veikti, būtina nustatyti, kuris subjektas tikrins, ar prie jų pridėtos ES atitikties deklaracijos ir ar atitinkamais atvejais jos pažymėtos atitikties ženklu.

Šis subjektas turėtų įregistruoti stotį ES C-ITS saugumo duomenų valdymo sistemoje ir užtikrinti, kad ji atitiktų techninius reikalavimus visu jos naudojimo laikotarpiu.