Pakrantės indijos prekybos sistemos ribotos


EB ir Pakistano bendradarbiavimo susitarimą 5 ir  m.

td vandens ūkio opcionų prekybos sąskaita

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas šiuo klausimu 7—    atsižvelgdamas į susirūpinimą, kurį dėl žmogaus teisių pažeidimų Kašmyre išreiškė įvairios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos darbo grupės bei pranešėjai ir tarptautinės žmogaus teisių organizacijos, —    atsižvelgamas į m.

Indo vandenų sutartį, —   atsižvelgdamas į m.

tarpininkavimo mokesčiai už icicidirect pasirinkimo sandorius

Užsienio reikalų komiteto priimtą Parlamento ad hoc delegacijos vizitų į Džamu ir Kašmyrą ataskaitą, —   atsižvelgdamas į m.

Džamu ir Kašmyrą nusiaubusį žemės drebėjimą, —   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos m. Mušarafo m. Helsinkyje surengtą septintąjį ES ir Indijos vadovų aukščiausio lygio susitikimą, —   atsižvegdamas į naujas pastangas pasiekti taiką Kašmyre nuo tada, kai m.

atviro universiteto strategija

Mušarafo pateiktą keturių punktų planą, kaip išspręsti Kašmyro konfliktą nekeičiamos Džamu ir Kašmyro sienos, laisvas žmonių judėjimas per demarkacinę liniją, laipsniškas demilitarizavimas, savivalda ir bendra kontrolės sistema, kurią pakrantės indijos prekybos sistemos ribotos būtų atstovaujama Indijai, Pakistanui ir Kašmyrui ir atsižvelgdamas į ministro pirmininko M.

Singho pasiūlymą, kad būtų pasirašyta išsami taikos, saugumo ir draugystės sutartis, —   atsižvelgdamas į Indijos užsienio reikalų ministro Pranabo Mukherdžio vizitą Pakistane, kuris prasidėjo m. Indijos ir Pakistano komunikatas dėl Kašmyro padėjo sustiprinti draugiškų santykių atkūrimo procesą, ypač kadangi buvo dar kartą patvirtinta, jog taikos procesas yra negrįžtamas ir Kašmyro konfliktas turi būti sprendžiamas nekariniu būdu, I.

Kadangi ekonominis vystymasis ypač svarbus kuriant fizinę ir socialinę infrastruktūrą ir didinant Džamu ir Kašmyro gamybos pajėgumą; kadangi m.

aljanso prekybos signalai

Ženevos konvencijos 3 straipsnio ir paprotinės tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, pagal kurias draudžiami išpuoliai prieš civilius ir kurių šiurkštūs pažeidimai laikomi karo nusikaltimais, už kuriuos valstybės turi tinkamai patraukti baudžiamojon atsakomybėn, N. Musharrafas negalėjo įgyvendinti savo m. Indo vandenų sutartyje nurodytą priemonę; vis dėlto pabrėžia, kad, kaip, pavyzdžiui, Mandalos užtvankos gerinimo atveju, pirmenybė toliau turi būti teikiama vietos gyventojų vandens poreikiams žemės ūkio, žvejybos, gyvulininkystės srityse ir buityje; 6.

Žmonių siekiai 8.

riebalų atsargų pasirinkimo sandoriai

JT Saugumo Taryba priėmė nemažai rezoliucijų dėl Kašmyro, pagal kurias siekiama raginti Indijos ir Pakistano vyriausybes imtis visų įmanomų priemonių padėčiai gerinti ir kuriose išreiškiamas įsitikinimas, kad taikus konflikto išsprendimas geriausiai tenkkins Džamu bei Kašmyro, Indijos ir Pakistano gyventojų interesus; daro išvadą, kad atsižvelgiant į minėtąsias aplinkybes ir į kitus įvairių JT Saugumo Tarybos rezoliucijų nuostatų pažeidimus, plebiscito paskelbimo sąlygos dar nėra įvykdytos; Laikinosios Konstitucijos nuostatai, pagal kurią draudžiama politinė veikla, nesuderinama su Džamu ir Kašmyro kaip neatsiejamos Pakistano dalies doktrina, ir įpareigojama kiekvieną kandidatą į ADK parlamento narius pasirašyti lojalumo pareiškimą; išreiškia susirūpinimą, kad Gilgito ir Baltistano regione nėra jokių demokratinės valdžios atstovų; ES ir Pakistanas pasirašė trečiosios kartos bendradarbiavimo susitarimą, kurio 1 straipsnyje pareikšta, kad pagarba žmogaus teisėms ir tikrų demokratinių principų puoselėjimas yra esminiai susitarimo elementai, ir ragina ES padėti užtikrinti, kad įgyvendinant susitarimą būtų laikomasi šių principų; taigi ypač susirūpinęs, kad Gilgite ir Baltistane kariuomenė tiesiogiai valdo ir gyventojai nepatiria jokios demokratijos; -     pažymi, kad įstatymo akto dėl moterų apsaugos, pagal kurį siekiama reformuoti šariatu pagrįstus Hudoodo įsakus dėl neištikimybės ir prievartavimo, patvirtinimas — tai teigiamas žingsnis geriau užtikrinant moterų teisių apsaugą Pakistane, ir vertina prezidento P.

Pakrantės indijos prekybos sistemos ribotos ir reformų pakrantės indijos prekybos sistemos ribotos parlamentarų pasiryžimą priimti šiuos pakeitimus nepaisant mėginimų juos sustabdyti; tačiau pabrėžia, kad Pakistanas akivaizdžiai turi dėti daugiau pastangų norėdamas įvykdyti savo įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; -  išlieka susirūpinęs dėl sudėtingos mažumų padėties visame regione; Indijos vyriausybė įsipareigojo netoleruoti žmogaus teisių pažeidimų; ragina Indijos parlamentą Lok Sabhą pakeisti Žmogaus teisių apsaugos aktą ir leisti INŽTK nepriklausomai tirti ginkluotųjų pajėgų narių skundus dėl žmogaus teisių pažeidimų; Mušarafas nuolat ir ryžtingai vykdytų pakrantės indijos prekybos sistemos ribotos kovoti su terorizmu, kuris, kaip plačiai pripažinta, yra opcionų prekybos pedia problema; pritaria daugiašalei ir dvišalei ES valstybių narių paramai Pakistanui, skirtai kovoti su terorizmu ir aiškiai apibrėžtoms pastangoms pagerinti ADK ir Gilgito bei Baltistano gyventojų gyvenimo sąlygas, ir remia šią paramą; be to ragina Pakistano vyriausybę ir ES valstybes nares imtis didesnių pastangų, kad nustatytų potencialių naujai užverbuotų teroristų, vykstančių į Pakistaną iš ES valstybių narių, tapatybę ir juos suimtų; džiaugiasi, kad abejų šalių vyriausybės įsteigė naują bendrą ekspertų grupę, Indijos ir Pakistano bendrą kovos su terorizmu priemonę, skirtą kovoti su terorizmu ir dalintis žvalgybos duomenimis, ir pažymi, kad pirmas ekspertų grupės susitikimas įvyko  m.

Islamabade; Mušarafo vyriausybėskurios greitai de facto pradėjo tiekti maistą, būstus, mokymo priemones vaikams ir pašalpas našliams; pareiškia esąs rimtai susirūpinęs, kad taip vietos gyventojų akyse palaikomas pasitikėjimas tokiomis destruktyviomis grupuotėmis, kenkiantis siekiui sukurti tikrą demokratinį atstovavimą; Singho m.

prekybos sistemos tyrimai